دستورات ابتدایی اجرایی لینوکس در محیط shell (قسمت سوم)

دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس

در دو مقاله قبلی درباره دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس صحبت کردیم،در این مقاله هم ادامه این مبحث را پیگیری میکنیم،در قسمت اول مقالات دستورات لینوکس ، دستورات ls,mkdir,touch,history,rm,pwd و در قسمت دوم دستورات  cp,mv,cat را مورد بررسی قرار دادیم.

در بخش سوم  قصد داریم به دستورات more,less,grep بپردازیم،امید است این سری مقالات مورد توجه شما عزیزان جویای دانش و علم قرار گیرد.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞها بااستفاده از دﺳﺘﻮر more

‫با استفاده از دستور more ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿم  ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ  را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن مشاهده کنیم. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫـﺎ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در دﺳﺘﻮر moreﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 more file1  file 2  

در واقع این دستور یک scroll برای ما ایجاد میکند،ما میتوانیم با استفاده از کلید enter فایلها را به ترتیب و پشت سر هم پیمایش کنیم.

‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞ با دﺳﺘﻮر less

دستور less دستوری برای نمایش محتویات فایل های متنی است . در سیستم عامل لینوکس فایل های زیادی وجود دارند که حاوی متن خواندنی هستند و دستور less شیوه ای مناسب برای نمایش آنها را فراهم می کند .

دستور less به این صورت استفاده می شود :less filename
وقتی که دستور آغاز گردید , برنامه less به شما اجازه می دهد تا به محتوای متن فایل اسکرول کنید.

به تصویر زیر دقت کنید: در این تصویر ما دستور less File1.txt اجرا کرده ایم برای خروج از دستور less از حرف q یا Q  استفاده میکنیم.

ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ با استفاده از دﺳﺘﻮر grep

‫ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واژه ﺧﺎص را در محتوای ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.این دستور ‪ ﻓﺎﯾﻞ  را ﺟـﺴﺘﺠﻮ ﮐـﺮده و ‫ﺧﻂ ﯾﺎ ﺧﻄﻮط ﺣﺎوی اﯾﻦ واژه را ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

  grep -switches [keys]  Filename

به عنوان مثال ما قصد داریم کلمه linux را در File1.txt مورد جستجو قرار دهیم،مانند شکل زیر عمل میکنیم:

 در شکل بالا کلمه linux به همراه شماره خط های آن مورد جستجو قرار گرفته است،لازم به ذکر است که این دستورات دارای سویچ های زیادی است که هر کدام در شرایط و موارد خاص مورد استفاده قرار میگیرند.سویچ هایی مانند:

سویچ i- :ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺼﻮرت ‪ case sensitiveاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

سویچ c‫– : ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﭘﯿﺪا ﺷـﺪه را ﺑﺠـﺎی ﺧﺮوﺟـﯽ ﻋـﺎدی روی ﺻـﻔﺤﻪ ‫ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ

سویچ ‫‪ :-E ﮐﻠﻤﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ عبارت منظم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

سویچ :-F این گزینه ‫اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه را ﺑﻌﻨـﻮان ﻟﯿـﺴﺘﯽ از رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ در ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

سویچ r-:   این گزینه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی داﺧـﻞ ﯾـﮏ دارﯾﺮﮐﺘـﻮری را ﺑـﺼﻮرت ﺑﺎزﮔـﺸﺘﯽ جستجو و محتوی آنها را بررسی می نماید.

در این مقاله به بررسی دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس پرداختیم،در قسمت بعدی به بررسی مبحث مدیریت کاربران در لینوکس میپردازیم.

مطالب مرتبط:

دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس قسمت اول
دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس قسمت دوم

 

پایان قسمت سوم  دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *