دستورات ابتدایی اجرایی لینوکس در محیط shell (قسمت دوم)

دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس

در مقاله قبلی درباره دستورات ابتدایی اجرایی لینوکس و نحوه اجرای دستورات در Terminal لینوکس صحبت کردیم و همچنین تعدادی از دستورات پرکاربرد مورد استفاده را بررسی کردیم،در این مقاله به تعدادی دیگر از دستورات مهم و کاربردی لینوکس میپردازیم.مهارت استفاده از این دستورات در موارد مختلف به سطح دانش و هوش کاربر لینوکس بستگی دارد،کاربر حرفه ای لینوکس باید بتواند در شرایط مختلف از دستورات به نحو احسن استفاده کند،همواره  استفاده درست  از دستورات موجب بالارفتن سرعت و امنیت در محیط سیستم عامل لینوکس میباشد،دو عامل سرعت و امنیت مهمترین عواملی هستند که بین دو یا چند سیستم عامل برتری بوجود می آورند،پس دقت به این دو مورد میتواند ارزش کار ما را بالاتر ببرد.

در مقاله قبلی دستورات مهم و کاربردی ls,mkdir,touch,history,rm,pwd را بررسی کردیم،در این مقاله به دستورات مهم و کاربردی دیگری از جمله:

cp,mv,cat را بررسی میکنیم.

ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ با  دﺳﺘﻮر cp

cp Saeed.txt  Dir1 با استفاده از این دستور فایل Saeed.txt در دایرکتوری Dir1 کپی میشود.

اﯾﻦ دﺳﺘﻮرسویچ هایی هم دارد:

i-: در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روی ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،این سویچ برای  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮ استفاده میشود.

r-:ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﭙﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ، اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﺖ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را ‫ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫v- : توضیح روﻧﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ را بیان میکند.

به تصویر زیر دقت کنید:

 

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ دﺳﺘﻮر mv

از دستور mv برای انتقال فایل ها و دایرکتوری ها استفاده میشود.این دستور معادل عمل cut در ویندوز است.

سویچ های پرکاربرد این دستور عبارتند از:

‫i-:  در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روی ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻋﻼن ﻣﯿﺪﻫﺪ.‫اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫f- :با استفاده از این سویچ این دستور را برای انتقال و جابجابی force و اجبار میکنیم،یعنی به هر طریق ممکن دستور اجرا شود.

‫‪ ‫v- : توضیح روﻧﺪ انتقال  ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ  و دایرکتوری ها را بیان میکند.

در تصویر دایرکتوری Dir2 به دایرکتوری Dir1 منتقل میشود:

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞبااستفاده از دﺳﺘﻮرcat

 

‫با استفاده از دستور cat میتوان  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻓﺎﯾـﻞ را ﺑـﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.نحوه استفاده از این دستور به شکل زیر است:

cat -switches  filname

برخی از سویچهای  این دﺳﺘﻮر را به ترتیب  زیر می باشد:

A- : ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ، ﺣﺘﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼـﺎپ را در ﺧﺮوﺟـﯽ چاپ می کند.

b- : ‫در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ ﺧﻂ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﯽ، ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

e- : ‫ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

n- : ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ، ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ‫.

به شکل زیر توجه کنید:

پایان قسمت دوم  دستورات اجرایی ابتدایی لینوکس

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *